Componența organelor de conducere și de control

„Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor este organul suprem al Camerei şi se compune din totalitatea membrilor prevăzuţi la art. 8 din prezentul statut.”
(art. 18 din Statutul de organizare și funcționare al CCIA CS)

Membrii CCIA CS sunt societățile comerciale cu sediul social pe raza județului Caraș-Severin, care consimt la respectarea drepturilor și îndatoririlor stipulate în Statutul de organizare și funcționare și solicită dobândirea calității de membru în conformitate cu prevederile statutare. Membrii CCIA CS achită o cotizație anuală stabilită de către organele executive, în funcție de cifra de afaceri cu care și-au încheiat exercițiul financiar din anul fiscal precedent.

Conform Statutului de organizare și funcționare al CCIA CS, Colegiul de Conducere este format din 11 membri care sunt aleși prin vot secret de către Adunarea Generală a Membrilor CCIA Caraș-Severin pentru mandate de 4 ani.

„Colegiul de Conducere asigură, în perioada dintre şedinţele Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor, conducerea generală a CCIA CS şi hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa sa, în baza statutului sau a hotărârii Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor“ (art. 24 din Statutul de organizare și funcționare al CCIA CS).

În prezent, Colegiul de Conducere al CCIA Caraș-Severin ales de Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor săi din 29.05.2022 este compus din: Fedoran Szilveszter-Otto, Cotoc Cristian, Torma Adrian Constantin, Buzzi Alexandru, Ponețchi Petru Pavel, Dumitru Florin Ioan, Ilici Angelco, Retezan Diana Elena, Fedoran Florina, Pușu Simion Florin și Sîmboteanu Andrei Ciprian.

Din cadrul Colegiului de Conducere, tot prin vot secret, Adunarea Generală a Membrilor CCIA CS alege un președinte al CCIA CS, tot pentru un mandat de 4 ani (art. 28, pct. 3 din Statutul de organizare și funcționare al CCIA CS).

În prezent, Președintele CCIA Caraș-Severin ales de Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor CCIA CS din 29.05.2022 este Buzzi Alexandru.

Colegiul de Conducere alege, dintre membrii săi, prin vot secret, conform art. 27, pct. 2, un vicepreședinte, pentru un mandat de 4 ani, în concordanță cu mandatul Colegiului de Conducere și al Președintelui.

În prezent, Vicepreședintele CCIA Caraș-Severin ales de Colegiul de Conducere în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Membrilor CCIA CS din 29.05.2022 este: Ponețchi Petru Pavel.

Organul de control al CCIA CS este format din Comisia de Cenzori și Auditorul financiar. Conform art. 36 din Statutul de organizare și funcționare al CCIA CS: „Comisia de Cenzori și auditorul financiar, potrivit legii, examinează contul de gestiune al anului încheiat, situaţia financiară şi inventarul şi întocmesc un raport, care se ataşează la darea de seamă anuală a Colegiului de Conducere al CCIA CS […] și răspund pentru activitatea lor de control în faţa legii şi a Adunării Generale”.

În prezent, membrii Comisiei de Cenzori aleși de Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor CCIA CS din 29.05.2022 sunt: Azap Mihaela, Vernicu Lia Nicoleta și Constantinescu Tatiana.

În prezent, Auditorul Financiar Independent ales de Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor CCIA CS din 29.05.2022 este: Știucă Florin.